Till innehåll på sidan

Språkpolicy

Syftet med en språkpolicy är att öka medvetenheten om språkets betydelse för skolframgång hos personal, elever och föräldrar.

En medveten språkanvändning främjar både kvalitet och effektivitet i skolans alla verksamheter. Skolans språkpolicy tar hänsyn till relevant forskning om andraspråksinlärning och skolframgång.  

Språkpolicyn och det språkutvecklande arbetssättet hålls levande och genomsyrar hela skolans verksamhet (årskurs F-6, förberedelseklass, grundsärskolan och fritidshem). 

Inom skolforskningen lyfts oftast följande framgångsfaktorer för effektiv inlärning: aktivering av tidigare kunskaper, lärarens och pedagogens roll, fokus på språk och innehåll, inkluderande lärmiljö, modersmål och studiehandledning samt skolbibliotek.  

 

Framgångsfaktorer för högre måluppfyllelse 

 

Aktivering av tidigare kunskaper 

Det är viktigt att undervisningen bygger på elevernas tidigare erfarenheter och kunskaper eftersom elevernas kognitiva engagemang ökar och nya språkliga uttryck och begrepp blir mer meningsfulla när eleverna får tolka ny information mot bakgrund av det de redan kan.  

På Bandhagens skola 

 • möter vi eleverna där de befinner sig. Vår undervisning utgår från elevernas tidigare kunskaper och erfarenheter.
 • lägger vi stor vikt vid att skapa ett tillåtande klassrumsklimat där alla elever ges möjlighet att göra sina röster hörda, uttrycka tankar och ställa frågor.

 

Lärarens och pedagogens roll 

Forskning visar att positiva och tillitsfulla relationer mellan lärare och elever spelar en avgörande roll för elevernas sociala utveckling, trivsel, välmående och motivation till lärande.  

På Bandhagens skola 

 • har all personal höga krav och förväntningar på sig själva, på våra elever och vårdnadshavare vilket ökar studiemotivationen och leder till positiva effekter för kunskapsinlärning och studieresultat.
 • lägger vi stor vikt vid att skapa sammanhang där alla elever blir aktiva deltagare i inlärningsprocessen.
 • ser vi elevernas egna erfarenheter och kunskaper som en viktig resurs i inlärningen.

 

Fokus på språk och innehåll 

Det språk som eleverna behärskar när de kommer till skolan kallas ofta vardagsspråk. Det används i vardagliga situationer för att prata om sådant som är välbekant och nära elevens liv. 

Det språk som används i undervisningen i skolans ämnen kallas ofta för ämnesspråk eller skolspråk. Skillnaderna mellan ämnes- och vardagsspråk är att ämnesspråket är mer formellt, mer abstrakt och oftare skriftspråkligt, även om detta varierar mellan skolans olika ämnen. Detta innebär att undervisningen i alla skolans ämnen behöver stötta elevernas ämnesspråkliga utveckling för att på så sätt underlätta deras kunskapsutveckling i ämnet.  

På Bandhagens skola 

 • är det alla lärares ansvar att arbeta aktivt med att stärka elevernas språkutveckling och arbeta med att tydliggöra språkanvändningen inom sitt ämnesområde (skolspråket).
 • ser vi kollegialt lärande som en nyckelfaktor för framgångsrik skolutveckling.
 • deltar alla lärare med sina klasser i Berättarministeriets olika skolprogram där syftet är att utveckla elevernas språkliga förmåga i alla ämnen. Berättarministeriet är även en del av det kollegiala samarbetet och lärarnas kompetensutveckling inom det språkutvecklande arbetssättet.
 • samarbetet med Berättarministeriet är ett långsiktigt språkutvecklande projekt som kommer att fortlöpa över flera läsår.
 • ser vi användandet av digitala verktyg som ett hjälpmedel och redskap för elevernas språk- och kunskapsutveckling.

 

Inkluderande lärmiljö 

Inkluderande lärmiljö gynnar alla elever men är avgörande för nyanlända, andraspråkselever och elever med neuropsykiatriska funktionshinder. 

En inkluderande lärmiljö är en gemensam samsyn som går som en röd tråd genom hela skolans verksamhet. Här ingår förutom den fysiska miljön även den psykiska och pedagogiska miljön.  

I en inkluderande lärmiljö ska alla elever känna delaktighet i ett sammanhang och att de får möjlighet att utvecklas utifrån sina individuella förutsättningar.  

På Bandhagens skola 

 • erbjuder vi olika lärmiljöer för olika behov hos olika elever i form av anpassningar av den fysiska såväl som den pedagogiska miljön.
 • stöttar vi eleverna genom att använda visuellt stöd i alla klassrum. Det visuella stödet hjälper eleverna att strukturera skoldagen men förtydligar även språkliga fakta.
 • ger vi eleverna möjlighet att visa sina kunskaper på olika sätt, skriftligt/ muntligt eller med hjälp av digitala resurser.

 

Studiehandledning och modersmål 

Studiehandledning på modersmålet kan stödja elevernas kunskaps-utveckling i de olika ämnena. En elev som ännu inte kan ta del av undervisningen på svenska har rätt att få stöd i form av studiehandledning på sitt modersmål om eleven riskerar att inte nå de kunskapskrav som minst ska uppnås i ett eller flera ämnen. 

Modersmålsundervisningen har stor betydelse för en framgångsrik och lyckad andraspråksinlärning. Modersmålet har stor betydelse för elevers språk- och identitetsutveckling. Ett välutvecklat modersmål ger bra förutsättningar för att lära sig svenska, andra språk och andra ämnen. 

På Bandhagens skola

 • uppmuntras alla elever med ett annat modersmål än svenska att delta i modersmålsundervisning och vid behov studiehandledning på modersmålet.
 • uppmuntras eleverna till att använda sitt modersmål som tankeredskap.
 • samarbetar lärarna med studiehandledarna genom att kontinuerligt planera och utvärdera elevens framsteg.

 

Skolbibliotek 

Ett skolbibliotek är en viktig resurs för elevernas språk – och kunskapsutveckling. Skolbiblioteket samverkar med pedagogisk personal för att se till att verksamheten möter alla elevers behov. 

På Bandhagens skola 

 • bidrar biblioteket till att skapa läslust och på så sätt utöka elevernas ordförråd genom skönlitteratur och faktaböcker på olika språk tack vare Mångspråksbiblioteket.
 • har eleverna tillgång till olika resurser såsom talböcker, taktila böcker samt inlästa läromedel.

 

 

Så länge det inte finns någon heltäckande policy för hur frågor rörande språk och social mångfald ska hanteras kommer man i skolan generellt att anse att undervisningen av andraspråkselever primärt är en uppgift bara för lärare i svenska som andraspråk. Under sådana omständigheter är det föga troligt att andraspråkselever kommer att få adekvat undervisning (begripligt inflöde) av sina övriga lärare på vilkas lektioner de befinner sig under största delen av skoldagen. - Jim Cummins

 

Referenser

Cummins, Jim (2001) Andraspråksundervisning för skolframgång, en modell för utveckling av skolans språkpolicy. Stockholm: Sigma förlag 
Skolverket (2012) Greppa språket! Ämnesdidaktiska perspektiv på flerspråkighet 
Sveriges kommuner och landsting (2017) Olika är normen- att skapa inkluderande lärmiljöer i skolan. Tryck LTAB 

 

 

 

 

 

Dela:
Kategorier: