Till innehåll på sidan

Skolsköterska

Jag som arbetar som skolsköterska heter Diana Al-Sabti och finns på skolan måndag till torsdag 08:00-15:00 samt fredag 08:00-13:30

Skolhälsovården (eller eg. Elevhälsans medicinska insatser) är förebyggande och hälsofrämjande. Skolhälsovården tar över efter barnhälsovården när ditt barn börjar skolan. Målet är att bevara och förbättra elevers psykiska och kroppsliga hälsa och verka för sunda levnadsvanor.

Skolhälsovården följer barnens hälsoutveckling och erbjuder regelbundna hälsoundersökningar och vaccinationer. Syftet med hälsoundersökningar och hälsobesök är att tidigt identifiera problem eller symtom hos elever som kan innebära att de är i behov av insatser. Skolsköterskan kontaktar förälder om behov föreligger efter hälsokontrollerna och erbjuder råd och stöd samt hänvisar/remitterar till andra vårdgivare. Dessutom arbetar skolhälsovården för barn med olika sjukdomar, funktionshinder eller inlärningssvårigheter där skolhälsovårdens insatser behövs för att kunna anpassa skolsituationen.

Tillsammans med skolledning, skolkurator och speciallärarna ingår skolsköterskan i skolans elevhälsoteam som har regelbundna möten varje vecka där elevärenden tas upp.

Skolläkaren Katarina Jenner kommer till skolan varannan tisdag. Skolläkaren träffar alla barn i förskoleklass/första terminen i åk 1. Tider till skolläkaren bokas hos skolsköterskan.

 

Här nedan ser du vilka insatser som skolhälsovården genomför under skolåren.

 

Förskoleklass

En hälsodeklaration från vårdnadshavaren och tidigare hälsoundersökningar gjorda på BVC ligger till grund för vår planering.

 • Skolsköterskan kontrollerar barnets längd- och viktutveckling, rygg och hörsel samt screenar den finmotoriska utvecklingen.
 • Barn och vårdnadshavare träffar sedan skolläkaren.
 • Vaccinationer ses över och kompletteras vid behov så att barnet får ett fullgott vaccinationsskydd. Barn som är födda från år 2002 vaccineras mot mässling-påssjuka-röda hund.

Förutom hälsoundersökningen är det viktigt att prata om hur barnet har det i skolan. Skolsköterskan tar därför in lärarens bedömning av hur den första tiden i skolan har fungerat.

Skolår 1

 • Särskild hörselsköterska kontrollerar hörseln.
   

Skolår 2

 • Skolsköterskan kontrollerar längd- och viktutvecklingen. Samtal om elevens välbefinnande. 
   

Skolår 4

 • En hälsodeklaration tas in från vårdnadshavaren.
 • Skolsköterskan kontrollerar längd- och viktutvecklingen och rygg.
 • Eleven gör en egen hälsoprofil och har ett hälsosamtal med skolsköterskan.

 

Skolår 5

 • Flickor ges HPV-vaccin (mot livmoderhalscancer).

 

Skolår 6

 • Skolsköterskan kontrollerar längd- och viktutvecklingen och rygg.

 

Informationsmaterial om vaccinationer

Bra att veta om vaccinationer - på flera språk

 

Kontakt

Diana Al-Sabti, telefon: 08-508 488 35

E-post: diana.al-sabti@edu.stockholm.se

 

 

 

Dela: