Till innehåll på sidan

Modersmålsundervisning i grundskolan

Information till dig som vårdnadshavare

Vem får läsa modersmål

Syftet med undervisning i modersmål är att ge eleven möjlighet att utveckla kunskaper i och om sitt språk, samt utveckla sin flerspråkighet. Modersmålet har stor betydelse för barns språk-, identitets-, personlighets- och tankeutveckling. Ett välutvecklat modersmål ger bra förutsättningar att lära sig svenska, andra språk och andra ämnen.

Elever i grundskolan som har ett annat modersmål än svenska ska erbjudas undervisning i modersmålet om:

  • minst en av vårdnadshavarna talar modersmålet,
  • det aktuella modersmålet utgör elevens dagliga umgängesspråk i hemmet och
  • eleven har grundläggande kunskaper i språket.

 

En elev som tillhör någon av de nationella minoriteterna ska erbjudas modersmålsundervisning i elevens nationella minoritetsspråk om eleven önskar det. Det finns inga krav på att språket ska vara elevens dagliga umgängesspråk eller att eleven ska ha några kunskaper i språket. Det räcker med att endast en elev ansöker om modersmålsundervisning i något av de nationella minoritetsspråken för att Stockholms stad ska ha skyldighet att anordna sådan undervisning. Enligt 7 § språklagen (2009:600) är de nationella minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska.

Elever som är adopterade har rätt att delta i undervisning även om deras vårdnadshavare inte talar språket och språket inte används som umgängesspråk i hemmet. Eleven måste dock ha grundläggande kunskaper i språket.

Elever som går i förskoleklass i Stockholms stad, erbjuds att delta i modersmålsundervisning även om de saknar grundläggande kunskaper i språket.

Betyg ges i ämnet modersmål från och med årskurs 6.

 

Elever i förskoleklass

Det är du som vårdnadshavare som anmäler ditt barn till modersmålsundervisning. Anmälan gör du till skolan.

Syftet med undervisningen i förskoleklass är att eleven ska komma i kontakt med språket och kulturen där språket talas. I slutet av läsåret kommer modersmålsläraren att göra en bedömning för att se om ditt barn har grundläggande kunskaper i språket. Detta för att se om ditt barn uppfyller de krav som finns för att få läsa modersmål i årskurs 1.

Att ha grundläggande kunskaper inför årskurs 1 innebär att eleven förstår när modersmålet talas och kan föra enklare dialoger med läraren om vardagliga ämnen och besvara enklare frågor. Eleven kan använda ett enkelt språk för att göra sig förstådd på sitt modersmål.

 

Elever i grundskolan, årskurs 1-9

Det är du som vårdnadshavare som ansöker om modersmålsundervisning för ditt barn. Ansökan gör du till skolan.

Om ditt barn inte tidigare har deltagit i modersmålsundervisning ska en bedömning av barnets kunskaper göras för att säkerställa att barnet har de kunskaper som krävs för att delta i undervisningen.

För att kunna följa med i undervisningen förväntas det att eleven har grundläggande kunskaper i språket. Undervisningen sker på det aktuella språket och inte svenska.

För elever som vill påbörja undervisningen i senare årskurser görs en språklig bedömning av en modersmålslärare för att se om eleven har de språkkunskaper som krävs för att kunna följa undervisningen enligt kursplanen i ämnet.

 

Vill du veta mer

Kontakta modersmålsansvarig på skolan:

Peter Romin

Telefon 076-129 31 15

e-post peter.romin@edu.stockholm.se

 

Du kan även läsa kursplanen för ämnet modersmål, som finns tillgänglig på skolverket

 

 

 

Dela: